रायगड पोलीस भरती २०१८

उमेदवारांना सुचना

सुधारित सूचना

CUT OF LIST

खुला प्रवर्ग

अनुसूचित जाती

अनुसूचित जमाती

विमुक्त जाती - अ

भटक्या जमाती - ब

भटक्या जमाती - क

विशेष मागास प्रवर्ग

इतर मागास प्रवर्ग

BANDSMAN

इतर मागास प्रवर्ग प्रक्ल्पग्रस्त सुधारित यादी