रायगड पोलीस भरती २०१७

अंतिम निवड यादी खुला प्रवर्ग

अंतिम निवड यादी अनुसूचित जाती

अंतिम निवड यादी अनुसूचित जमाती

अंतिम निवड यादी विमुक्त जाती - अ

अंतिम निवड यादी भटक्या जमाती - ब

अंतिम निवड यादी भटक्या जमाती - क

अंतिम निवड यादी भटक्या जमाती - ड

अंतिम निवड यादी विशेष मागास प्रवर्ग

अंतिम निवड यादी इतर मागास वर्ग

अंतिम निवड यादी बँडस्मन

कागदपत्र पडताळणी मध्ये अपात्र

पोलीस भरती मध्ये इच्छुक नसलेले