रायगड पोलीस भरती २०१७

उमेदवारांना सूचना

तात्पुरती गुणवत्ता यादी सर्वसाधारण

तात्पुरती गुणवत्ता यादी अनुसूचित जाती

तात्पुरती गुणवत्ता यादी अनुसूचित जमाती

तात्पुरती गुणवत्ता यादी विमुक्त जाती- (अ)

तात्पुरती गुणवत्ता यादी भटक्या जमाती- (ब)

तात्पुरती गुणवत्ता यादी भटक्या जमाती- (क)

तात्पुरती गुणवत्ता यादी भटक्या जमाती- (ड)

तात्पुरती गुणवत्ता यादी विशेष मागास प्रवर्ग

तात्पुरती गुणवत्ता यादी इतर मागास वर्ग

तात्पुरती गुणवत्ता यादी बँडस्मन

बँडस्मन लेखी परीक्षा गुण

लेखी परीक्षा गुण तक्ता

लेखी परीक्षा उत्तर तालिका

रायगड पोलिस भरती २०१७ लेखी परीक्षा आसन व्यवस्था

CUT OF CHART

लेखी परीक्षेस पात्र खुला प्रवर्ग उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्ग उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र अनुसूचित जमाती प्रवर्ग उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र विमुक्त जाती - अ उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र भटक्या जमाती - ब उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र भटक्या जमाती - क उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र भटक्या जमाती - ड उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र विशेष मागास प्रवर्ग उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र इतर मागास प्रवर्ग उमेदवार

लेखी परीक्षेस पात्र बँडस्मन उमेदवार