लिपिक टंकलेखक लेखी परिक्षा २०१६

उमेदवारांना सुचना दि.१९.०९.२०१६

अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

क्लार्क भरती २०१६ तात्पुरती निवड यादी

क्लर्क भरती कागदपत्र पडताळणी बाबत

क्लर्क भरती २०१६ प्रवर्ग व समांतर आरक्षण निहाय गुणवत्ता यादी

लिपिक टंकलेखक लेखी परिक्षा २०१६ सुचना व सुधारीत उत्तरविवरणी

लिपीक टंकलेखक लेखी परिक्षा २०१६ निकाल