क्लर्क भरती २०१६ प्रवर्ग व समांतर आरक्षण निहाय गुणवत्ता यादी

उमेदवारांना सुचना

सर्वसाधारण प्रवर्ग तसेच सर्व समांतर आरक्षण गुणवत्तानिहाय यादी

खुला प्रवर्ग सर्व समांतर आरक्षण निहाय गुणयादी

अनुसुचित जाती सर्व समांतर आरक्षण निहाय गुणयादी

विमुक्त जाती अ गुणवत्ता निहाय यादी

भटक्या जमाती क गुणवत्ता निहाय यादी

विशेष मागास प्रवर्ग गुणवत्ता निहाय यादी