क्लार्क भरती २०१६ तात्पुरती निवड यादी

उमेदवारांना सुचना

खुला प्रवर्ग तात्पुरती निवड यादी

खुला प्रवर्ग महिला उमेदवार तात्पुरती निवड यादी

खुला प्रवर्ग माजी सैनिक तात्पुरती निवड यादी

अनुसूचित जाती प्रवर्ग सर्वसाधारण तात्पुरती निवड यादी

अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला तात्पुरती निवड यादी

विशेष मागास प्रवर्ग तात्पुरती निवड यादी

विमुक्त जाती अ प्रवर्ग तात्पुरती निवड यादी

भटक्या जमाती क प्रवर्ग तात्पुरती निवड यादी